یک طراحی خوب سامانه یا سیستم و حرفه ای فقط به این منوط نمیشود که خوب بنظر بیاید!

یک طراحی خوب برپایه تحقیق ، نو آوری ، ایده پردازی ، خلاقیت و استفاده درست از آنها پدید می آید.

یک طراحی خوب در یک مسیر محدود نشده و موارد چندگانه و هدف های مختلفی را مد نظر خود قرار میدهد …

  • یک طراحی خوب سامانه یا سیستم چه ویژگی هایی دارد :
  • طراحی خوب یعنی نوآورانه باشد .
  • عملکرد خوب در طراحی باشد.
  • طراحی خوب یعنی یک طراحی بصری است .
  • طراحی خوب برابر است با فروش خوب.
  • رمز ماندگاری در طراحی خوب است .
  • طراحی خوب ، کاربر محور است.
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵