تاثیر پیام کوتاه و چت روی رابطه افراد :

استفاده از ارتباطات کامپیوتری و برقراری ارتباط از طریق رسانه‌های اجتماعی روز‌به‌روز در حال افزایش است و به همان میزان تحقیق و ارزیابی این گونه روابط موضوع داغ محافل جامعه‌شناسی و روان‌شناسی است.

آنچه که در این تحقیقات مورد سنجش و آزمون قرار می‌گیرد روابط بین فردی و روابط غیرشخصی است. یافته‌ها حاکی از آن است که نمی‌توان اصول یکپارچه و یک هنجار مشخص را برای برقراری این گونه ارتباطات تعیین کرد.

اصولا برقراری چنین روابطی به شرایط اجتماعی، فردی و حتی مالی افراد بستگی دارد. آموزش و شناساندن رسانه جمعی که فرد قرار است برای برقراری ارتباط از آن بهره بگیرد تا حدود زیادی دستیابی به یک نُرم و قاعده کاربردی را امکان‌پذیر می‌سازد.

نباید فراموش کرد که هر فناوری نوینی با خود تبعاتی دارد که بهره‌گیری مثبت یا منفی از آن به جامعه و آموزش چگونگی برخورداری از آن وابسته است

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵